من و تنهایی گاهی اگر توانستی ، اگر خواستی ، اگر هنوز نامی از من در سر داشتی نه در دل! در كوچه ی تنهایی من قدمی بگذار, شلوغی كوچه ظاهریست ، نترس، بیا، نگاهی بینداز و برو.. همین.......!! http://eghlima00.mihanblog.com 2020-03-26T00:51:13+01:00 text/html 2020-03-18T12:50:58+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima !!! http://eghlima00.mihanblog.com/post/441 <p style="margin: 1em 0px 0px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="5" color="#330000"><b>هر چه کردم که فراموش کنم آه نشد<br>رفتم از خاطر و ، دلتنگِ دلم گاه نشد<br>او که با عشق به آغوشِ دلم آمده بود<br>تکیه بر عقل زد و ، همنفسِ راه نشد<br>گفت اندیشه ی او با من و<span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: inherit;"><span>&nbsp;</span>با من شدن است<br>کلبه ام آه ، ولی روشن از آن ماه نشد<br>"آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت"<br>هیمه بر آتشِ ما ریخت و همراه نشد<br>من حسودم به هر آنکس که نگاری بیند<br>سهمم ار عشق به اندازه ی یک کاه نشد<br>دفترم پُر شده از بغض ، چه باید بکنم ؟<br>هر چه کردم که فراموش کنم ، آه نشد</span></b></font></p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><p style="margin: 1em 0px 0px; font-family: inherit;"><font color="#663300"><span style="background-color: rgb(102, 0, 0);"><b><a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C?source=feed_text&amp;story_id=10155759334699319" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}" style="cursor: pointer; text-decoration: none; font-family: inherit;"><span class="_5afy" style="direction: rtl; unicode-bidi: isolate; font-family: inherit;"><span class="_58cm" style="font-family: inherit;">امیرطاهری</span></span></a></b></span></font></p></div> text/html 2017-03-07T14:13:59+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima قول دادم.......!! http://eghlima00.mihanblog.com/post/437 <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background: white none repeat scroll 0% 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" " align="right"></p><div style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;"><img src="http://www.upsara.com/images/xx1h_bff.jpg" alt="" width="521" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="347"></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">قول دادم به کسی غیرِ تو عادت نکنم</span></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;">از غم انگیزی این عشق شکایت نکنم</div></font><p></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background: white none repeat scroll 0% 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" " align="right"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">من به دنبال تو با عقربه ها می چرخم</span></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;">عشق یعنی گله از حرکت ساعت نکنم</div></font><p></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background: white none repeat scroll 0% 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" " align="right"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">عشق یعنی که تو از آنِ کسی باشی و من</span></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">عاشقت باشم و احساس حماقت نکنم</span><span dir="ltr"> !</span></div></font><p></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background: white none repeat scroll 0% 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" " align="right"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">چه غمی بیشتر از اینکه تو جایی باشی</span></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;">بشود دور و برت باشم و جرات نکنم!</div></font><p></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background: white none repeat scroll 0% 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" " align="right"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;" lang="AR-SA">عشق تو از ته دل، عمر مرا نفرین کرد</span><span dir="ltr" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">...</span></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">بی تو یک روز نیامد که دعایت نکنم</span><span dir="ltr"> !</span></div></font><p></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background: white none repeat scroll 0% 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" " align="right"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">بی تو باران بزند خیس ترین رهگذرم</span></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;">تا به صد خاطره با چتر خیانت نکنم</div></font><p></p><p style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: none 0% 0% repeat scroll white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" " align="right"><span style="font-size: large; font-family: Mihan-IransansBold;" lang="AR-SA">بی تو با خاطره ات هم سر دعوا دارم</span><span dir="ltr" style="font-size: large; font-family: Mihan-IransansBold;">...</span></p><div align="right"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: Mihan-IransansBold;">قول دادم به کسی غیر تو عادت نکنم</span></div><font color="#660000" face="Mihan-IransansBold"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt; font-weight: bold;">"علی صفری"</span></div></font><span style="font-size: 9pt; font-family: " dir="ltr"></span></div> text/html 2017-03-02T11:24:34+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima آرزوی من... http://eghlima00.mihanblog.com/post/439 <font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font style="color: rgb(51, 0, 51);"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">آرزو دارم.</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">نیلوفر به دریاهای آزاد سفر کند</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">آرزو دارم.</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">بید مجنون لیلی اش را بیابد</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">و رها بر روی چمن ها قدم بزند</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">آرزو دارم</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">عروسک روی دیوار از استشمام هوای دشت لذت ببرد</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">آرزو دارم</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">مثل آخر قصه های مادر بزرگ,خورشید و ماه</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">به جای سیاهی,یکدیگر را در آغوش کشند.</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">آرزو دارم</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">همه ی آرزوهایم با پاکی تو یکی شوند و</span><br style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">هم بال با فرشته ها تا بی نهایت رویا اوج بگیرند... </span></font></b></span></font> text/html 2017-02-20T22:46:17+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima خیال آمدنت... http://eghlima00.mihanblog.com/post/364 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif][if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size:22.0pt;font-family: Mj_Ramollah;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://www.upsara.com/images/j0k_خیال_آمدنت.jpg" alt="" width="581" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="452"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:22.0pt;font-family: Mj_Ramollah;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خیال آمدنت دیشبم به سر می زد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:22.0pt;font-family: Mj_Ramollah;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نیامدی که ببینی دلم چه پر می زد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:22.0pt;font-family: Mj_Ramollah;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;به خواب رفتم و نیلوفری بر آب شکفت</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:22.0pt;font-family: Mj_Ramollah;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خیال روی تو نقشی به چشم تر می زد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:22.0pt;font-family: Mj_Ramollah;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;شراب لعل تو می دیدم و دلم می خواست</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:22.0pt;font-family: Mj_Ramollah;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هزار وسوسه ام چنگ در جگر می زد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:22.0pt;font-family: Mj_Ramollah;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp; دریچه ای به تماشای باغ وا می شد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:22.0pt;font-family: Mj_Ramollah;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دلم چو مرغ گرفتار بال و پر می زد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:22.0pt;font-family: Mj_Ramollah;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;تمام شب به خیال تو رفت و ، می دیدم</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:22.0pt;font-family: Mj_Ramollah;mso-bidi-language:FA" lang="FA">که پشت پرده ی اشکم سپیده سر می زد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;mso-bidi-font-family:Mj_Ramollah;mso-bidi-language: FA"></span></b></p> text/html 2015-12-20T20:07:08+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima مرغ دریا http://eghlima00.mihanblog.com/post/436 <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"><img src="http://up.iranblog.com/images/eqk7rj7h2e2hofdny94.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="774" hspace="0" vspace="0" width="562"></span></font></p><br><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>تنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>دل تنگش سر گل چیدن ازین باغ نداشت</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>قدمی چند به آهنگ تماشا زد و رفت</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>مرغ دریا خبر از یک شب طوفانی داشت</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>گشت و فریاد کشان بال به دریا زد و رفت</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>چه هوایی به سرش بود که با دست تهی</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>پشت پا بر هوس دولت دنیا زد و رفت</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>بس که اوضاع جهان در هم و ناموزون دید</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>قلم نسخ برین خط چلیپا زد و رفت</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>دل خورشیدی اش از ظلمت ما گشت ملول</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>چون شفق بال به بام شب یلدا زد و رفت</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>همنوای دل من بود به تنگام قفس</b></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b> </b></font><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b>ناله ای در غم مرغان هم آوا زد و رفت</b></font></p> text/html 2015-11-22T11:20:53+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima دلتنگ http://eghlima00.mihanblog.com/post/438 <div align="center"><div align="center"><img src="http://up.iranblog.com/images/d9pd42s2f26epjra1gkh.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="731" hspace="0" vspace="0" width="488"></div><font size="4"><b>دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>که بیایی و در این تنگیِ دل جا بشوی</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font><br><br><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>تو فقط آمده بودی که دل از من ببری؟</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>بروی، دور شوی، قصه و رویا بشوی؟</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font><br><br><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>انقلابی شده در سینه ی من، فتنه ی توست</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>سبزیِ چشم تو باعث شده رسوا بشوی</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font><br><br><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>من پس انداز دلم را به تو دادم که تو هم</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>بیمه ی عمر دلم روز مبادا بشوی</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font><br><br><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>غرق عشق تو شدم، بلکه تو شاید روزی</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>دل به دریا بزنی، عازم دریا بشوی</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font><br><br><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>حیف ما نیست که یک زوج موفق نشویم؟</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>حیف از این نیست که تو این همه تنها بشوی؟</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font><br><br><font size="4"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>نم باران، لب دریا، غم تو، تنگ غروب</b></font></div><div align="center"><font size="4"><b> </b></font></div><div><div align="center"><font size="4"><b>دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی!!!!!</b></font><br></div><br><div align="center"><font color="#660000"><b>"احسان نصری"</b></font><br></div></div> text/html 2015-09-23T07:10:42+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima پـایـیــز..... http://eghlima00.mihanblog.com/post/440 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><img src="http://up.iranblog.com/images/77x2mwykwkled8pk4el.jpg" alt="" align="bottom" height="474" hspace="0" border="0" vspace="0" width="705"></span></font></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">پـایـیــز رفـتــه هــای مـرا آورد بـه یــاد</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">غمـهــای جـانفــزای مـرا آورد به یاد</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مرگ بهار و سبـزه و گل ، مرگ خرمی</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">مـــرگ امــیــدهای مــرا آورد به یاد</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">آن بـرگ كــز تــن شــــاخـی شــود جـدا</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">یــار ز مـــن جــدای مرا آورد به یاد</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">گلهـای بیـوفـا كـه از ایـن بـاغ رفـتـه اند</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">دلــدار بیــــوفــــای مــرا آورد به یاد</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">كوهی كه زیـر خیـمـه ابـر آرمـیده است</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">غـمـهــای دیـــرپای مــرا آورد به یاد</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">هـوهـوی تـلخ بــاد و هـیـاهـوی نـاودان</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">زاری و هـای هـای مــرا آورد به یاد</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> </font></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;پاییز پیر زرد رخ</span></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA">،</span></font></font></b> این فصل غم پرست</span></font></font></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"> <span style="font-size: 14pt;" lang="FA">غمهــا ، گذشته های مــرا آورد به یاد!!</span></font></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="5"><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font></font></b></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><b>"خسرو فرشیدورد"</b></font></span><br></div> text/html 2015-08-25T07:25:32+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima تو هم......! http://eghlima00.mihanblog.com/post/435 <div align="center"><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak"><b><img src="http://up.iranblog.com/images/fekdrkhx4g0e2dv2y5io.jpg" alt="" align="bottom" height="440" hspace="0" border="0" vspace="0" width="708"><br></b></font></span></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333" size="3"><b></b></font></span><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak"><b>یقین دارم تو هم من را تجسم می کنی گاهی</b></font><br><font face="Mihan-Koodak"><b>به خلوت با خیال من تکلم می کنی گاهی</b></font><br><br><font face="Mihan-Koodak"><b>هر آن لحظه که پیدا می شوی از دور مثل من</b></font><br><font face="Mihan-Koodak"><b>به ناگه دست و پای خویش را گم می کنی گاهی</b></font><br><br><font face="Mihan-Koodak"><b>چنان دریای ناآرام و طوفانی، تو روحم را</b></font><br><font face="Mihan-Koodak"><b>اسیر موج های پر تلاطم می کنی گاهی</b></font><br><br><font face="Mihan-Koodak"><b>دلم پر می شود از اشتیاق و خواهشی شیرین</b></font><br><font face="Mihan-Koodak"><b>در آن لحظه که نامم را ترنم میکنی گاهی</b></font><br><br><font face="Mihan-Koodak"><b>همه شعر و غزل های پر احساس مرا با شوق</b></font><br><font face="Mihan-Koodak"><b>تو می خوانی و زیر لب تبسم میکنی گاهی</b></font><br><br><font face="Mihan-Koodak"><b>تو هم مانند من لبریزی از شور جنون عشق</b></font><br><font face="Mihan-Koodak"><b>یقین دارم تو هم من را تجسم میکنی گاهی<br></b></font></span></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333" size="3"><b>شاعر : ناشناس</b></font></span></div> text/html 2015-07-25T21:00:16+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima منتظر http://eghlima00.mihanblog.com/post/434 <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><img src="http://up.iranblog.com/images/qrf082jz4sltd5nyt.jpg" alt="" align="bottom" height="629" hspace="0" border="0" vspace="0" width="510"></b></font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>به &nbsp; او &nbsp;رسان &nbsp;سلام من&nbsp; &nbsp;بگو&nbsp; &nbsp;مرا &nbsp;&nbsp;صدا&nbsp; &nbsp;کند</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>حریم &nbsp;وعده &nbsp;&nbsp;نشکند &nbsp;&nbsp;به عهد &nbsp;&nbsp;خود&nbsp; &nbsp;وفا&nbsp;&nbsp; کند</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>صفای &nbsp;&nbsp;یک &nbsp;&nbsp;تبسمش &nbsp;&nbsp;به&nbsp; &nbsp; عالمی&nbsp; &nbsp;&nbsp;نمیدهم</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>&nbsp;اگر&nbsp; چه &nbsp;او&nbsp;&nbsp;&nbsp;وفای &nbsp;خود &nbsp;&nbsp;به&nbsp; دیگری&nbsp; عطا کند</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>به&nbsp; نامه ای &nbsp;نوشته ام &nbsp;برای &nbsp;دوست <strong><font color="#282d2f"><font size="4"><font face="Tahoma">&nbsp;</font></font></font></strong></b></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font style="font-size: 15pt" face="Arial" color="#364a51"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma" color="#364a51"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><span style="FONT-SIZE: large"><span style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong><font size="4"></font></strong></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>زنده ام</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>بدون &nbsp;&nbsp;او&nbsp; &nbsp;به &nbsp; مرگ &nbsp;&nbsp;من</b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family: Cambria;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="AR-SA"><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family: Cambria;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="AR-SA">،</span></b></span></b>&nbsp;</b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> یکی&nbsp;&nbsp;خدا خدا &nbsp; کند</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>اگر&nbsp; &nbsp;جواب&nbsp; &nbsp;&nbsp;نامه&nbsp; &nbsp;&nbsp;را &nbsp; &nbsp;به&nbsp; &nbsp; &nbsp;علتی &nbsp;&nbsp; &nbsp;نمیدهد</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>برای&nbsp; &nbsp;&nbsp;قلب &nbsp; &nbsp;منتظر &nbsp; &nbsp;به &nbsp; &nbsp;خنده&nbsp;&nbsp;&nbsp;اکتفا &nbsp;&nbsp;کند</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>خسته و دل شکسته ام&nbsp; &nbsp;همیشه &nbsp;گریه میکنم</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>به &nbsp;احترام&nbsp;&nbsp;چشم&nbsp; من&nbsp; &nbsp;به &nbsp;گریه &nbsp; &nbsp;&nbsp;اعتنا&nbsp;&nbsp;&nbsp;کند</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>همچو کبوترم &nbsp;که او کرده به &nbsp;دام خود&nbsp;&nbsp; &nbsp;اسیر</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>مرغ به غم نشسته &nbsp;را&nbsp; &nbsp;بگو &nbsp;که&nbsp; &nbsp;بر هوا&nbsp;&nbsp; کند</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>سائل &nbsp; &nbsp;بینوا&nbsp; &nbsp;&nbsp;منم&nbsp; &nbsp;&nbsp;پادشه&nbsp;&nbsp;&nbsp;اوست &nbsp;&nbsp;بر دلم</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>چه &nbsp;میشود&nbsp; &nbsp;&nbsp;که&nbsp; &nbsp;پادشه &nbsp;نظر &nbsp;به این گدا کند</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>زپشت &nbsp;پرده&nbsp; &nbsp;&nbsp;میدهم&nbsp; &nbsp; اشارتی&nbsp; &nbsp;&nbsp;زحال&nbsp; &nbsp;خود</b></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b> </b></font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>به حال &nbsp;بیکسی &nbsp;&nbsp;چو من</b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family: Cambria;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="AR-SA"><b><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-font-family: Cambria;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:major-bidi" lang="AR-SA">،</span></b></span></b>&nbsp; فقط &nbsp;غزل&nbsp; &nbsp;دعا &nbsp;کند</b></font></p><strong><strong><font size="2"> <p align="center"><strong><font size="2">شاعر:<br></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">(جلیل چرخی)</font></strong></p></font></strong></strong> text/html 2014-04-26T20:35:08+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima روزگار دلتنگی http://eghlima00.mihanblog.com/post/365 <p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><img src="http://up.iranblog.com/images/t4favb5ktab3kyqgja7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="458" hspace="0" vspace="0" width="634"></b></font></p><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>دلم گرفته از این روزگار دلتنگی</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>گرفته اند دلم را به کار دلتنگی</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>دلم دوباره در انبوه خستگی ها ماند&nbsp;</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>گرفت آینه ام را غـبار دلتنگی</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>شکست پشت من از داغ بی تو بودن ها</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>به روی شانه ی دل ماند بار دلتنگی</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>درون هاله ای از اشک مانده سرگردان</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>نگاه خسته ی من در مدار دلتنگی&nbsp;</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>از آن زمان که تو از پیش ما سفر کردی&nbsp;</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>نشسته ایم من و دل کنار دلتنگی</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>دگر پرنده احساس مــن نمی خواند</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>مگر سرود غم از شاخسار دلتنگی</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>بیا که ثانیه ها بی تو کند می گذرد</b></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> </b></font><p align="center"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>بیا که بگذرد این روزگار دلتنگی</b></font></p><font color="#660000"><b> </b></font><p align="center"><font color="#333333"><font color="#660000" size="3"><b>شاعر : ناشناس </b></font><br></font></p> text/html 2014-03-04T11:22:58+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima بهار میرسد اما.... http://eghlima00.mihanblog.com/post/425 <p style="text-align: center;" align="center"><font size="4"><b><img src="http://up.iranblog.com/images/ziswp9dormmamfjs8s0.jpg" alt="" height="464" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="484"></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4"><b>بهار میرسد اما ز گل نشانش نیست</b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4"><b> نسیم رقص گل آویز گل فشانش نیست</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="4"><b>دلم به گریه خونین ابر می سوزد<br> که باغ خنده به گلبرگ ارغوانش نیست</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="4"><b>چمن بهشت کلاغان و بلبلان خاموش<br> بهار نیست به باغی که باغبانش نیست</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="4"><b>چه دل گرفته هوایی چه پافشرده شبی<br> که یک ستاره لرزان در آسمانش نیست</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="4"><b>کبوتری که درین آسمان گشاید بال<br> دگر امید رسیدن به آشیانش نیست</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="4"><b>ستاره نیز به تنهاییش گمان نبرد<br> کسی که هم نفسش هست و همزبانش نیست</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="4"><b>جهان به جان من آنگونه سردمهری کرد<br> که در بهار و خزان کار با جهانش نیست</b></font></p><font size="4"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="4"><b>ز یک ترانه به خود رنگ جاودان نزند<br> دلی که چون دل من رنج جاودانش نیست</b></font></p> <p style="text-align: center;"><b><font color="#660000" size="2">“فریدون مشیــــــــــری”</font></b></p> text/html 2013-12-27T12:18:52+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima از یاد نخواهم برد.... http://eghlima00.mihanblog.com/post/433 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><img src="http://up.iranblog.com/images/2kw7p6zg322giukmgy3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="730" hspace="0" vspace="0" width="548"></b></font><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><br>دلتنگم!!!<br>از آنچه پیش خواهد آمد باکی نیست<br>این میسوزاندم که تو را نخواهم دید<br>اگر فرمان توست؟؟!<br>که بگذریم از زندگی و از آنچه بود و نبود....<br>و نبینیم یکدیگر را....<br>باشد من تسلیمم,اما یادت باشد که من همیشه در خواب و رویا چشم به راهت خواهم ماند.<br>در این دنیای گذرا<br>اگر چه خواسته یا ناخواسته زندگی میکنم...<br>روزها میروند<br>فصلها میگذرند<br>سالها نیز خواهند رفت<br>اما هرگز از یاد نخواهم برد...<br>اگر تو اینگونه میخواهی,قطعا"رواست<br>باشد بگذار در آتش اشتیاق تو بسوزم......<br><br>&nbsp;کنار پنجره به دور دست خیره میشوم و زیر لب زمزمه میکنم<br>روزی میاید که او را خواهم دید......!!</b></font><br> text/html 2013-05-23T21:15:54+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima پدر روزت مبارک! http://eghlima00.mihanblog.com/post/432 <div align="right"><div align="center"><img src="http://up.iranblog.com/images/ywtv4c8w8dvdy25nyq4c.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="500" hspace="0" vspace="0" width="605"></div><br></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font color="#660000"><br>پدر</font> قلبم به درد آمد&nbsp; وقتی دیدم همه برای پدرشان هدیه میخرند اما تو نیستی و من </b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font color="#660000">پدر</font> ندارم.</b></font></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>آرزویم این است که باز کنارت بنشینم,به صورت مهربانت خیره شوم و تو برایم حرف بزنی اما خواسته ایست محال و آرزویی عبث.</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>می دانی هر شب میخوابم به امید اینکه مگر در خواب ببینمت.</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>نازنینم! جای تو همچون تاجی بر سرم بود,بخدا هرگز گمان نمیکردم جای تو زیر خاک باشد,چه فاصله ی طولانی بین ماست....</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font color="#660000">پدر</font> به اندازه ی&nbsp; وسعت </b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>تمامی</b></font> دریاها دلم برایت تنگ شده..چقدر دوری از من.....!</b></font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>آه!!</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font color="#660000">پدر</font> اگر در کنارم بودی,برایت بهترین هدیه را میخریدم</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>تو مرا در آغوش گرمت میگرفتی,مثل همیشه لبخند میزدی,نگاهت میکردم,میبوسیدمت.</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>اما صد افسوس...!</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>امروز باید برایت بجای هدیه,خیرات بیاورم.و دسته گلی که میخواستم به دستت بدهم بر روی سنگ مزارت پرپر کنم.</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>لب هایم را بر روی عکس حک شده روی سنگ مزارت میگذارم,تا شاید این بوسه ی سرد,آتش قلب پر حسرتم را </b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>کمی آرام کند.</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font color="#660000">پدر</font> صبورم,عشق بی نظیرم,</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>رفتی و با رفتنت یک زخم عمیق برای تمام عمر در دلم بجای گذاشتی.اما یادت نرود تا همیشه دوستت دارم.</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>اگر چه نیستی اما امروز فقط روز توست</b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>روزت مبارک و روحت شاد. </b></font><br></div> text/html 2013-01-25T12:35:25+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima دوست داشتن تو... http://eghlima00.mihanblog.com/post/431 <div align="center"><img src="http://up.iranblog.com/images/7yiw1917mcvlf1vm0w.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="606" hspace="0" vspace="0" width="497"></div><div align="center"><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>نه حرفی از راه...<br>نه در اندیشه ی آنچه پیش خواهد آمد<br>نه درنگ</b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b> ، بر نام و ننگ<br>ما اینجاییم عشق من<br>و به هم مینگریم.....<br><br>مرا چه باک<br>که دیگران چه میگویند<br>هرگز از دوست داشتن تو دست بر نخواهم داشت</b></font><font size="4"><b>!!</b></font><br><br><br> text/html 2013-01-20T12:44:34+01:00 eghlima00.mihanblog.com eghlima فروزش مهر http://eghlima00.mihanblog.com/post/430 <p dir="rtl" align="center"><br><img src="http://up.iranblog.com/images/9hfllys1x7642aekpcv6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="358" hspace="0" vspace="0" width="483"><br></p><p dir="rtl" align="center"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دورم&nbsp; از کوی تو اما دلم آنجاست هنوز<br>دل حسرت زده ام محو تماشاست هنوز</font></b></font></p><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p dir="rtl" align="center"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;یاد روی تو چو مهری که فروزش دارد<br>مایه روشنی چشم و دل ماست هنوز</font></b></font></p><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p dir="rtl" align="center"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گرچه دانم که وصال تو خیالیست محال<br>باز سر تا قدمم غرق تمناست هنوز</font></b></font></p><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p dir="rtl" align="center"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">هوس و شور و نشاط از دل من رفته ولی<br>عشق و امید و تمنای تو برجاست هنوز</font></b></font></p><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p dir="rtl" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><font size="5">دوری از دیده ولی از دل دریا نروی<br>که دل و دیده به یاد تو گوهر زاست هنوز </font><br></font></b></p><p dir="rtl" align="center"><br><font color="#330000" size="2"><b>سید رضا بهشتی نژاد</b></font></p>